ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူဝ်ႈၺႃးၽေးတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်

138
Published on August 10, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.