ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၾၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းတွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း

134
Published on September 13, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.