ၼႂ်းဝၼ်းၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၼွၼ်းၽႄးၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း တီႈႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

35
Published on November 27, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.