ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းတႃႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း၊ Shan CBOs Demand to stop

446
Published on November 8, 2015 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.