ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈၸွႆႈတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

161
Published on August 24, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.