ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈတီႈလိၼ်

759
Published on September 6, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.