ၸဝ်ႈသင်ႇၶ၊ ပႃႊတီႊ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတဢၢင်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ

384
Published on September 15, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.