ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ဝတ်ႉထမ်မူဝ်းတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

119
Published on July 17, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.