ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉပွင်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၽုၵ်ႈတူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်မိၵ်ႈမၢႆမိူင်းတႆး

102
Published on August 7, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.