သင်ႇၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

200
Published on April 13, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.