“ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ” ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီတဵမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႁူၺ်ႈ

140
Published on July 31, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.