ဝၢၼ်ႈၼႃးမၶေႃႇ ဢၼ်ၺႃးလူမ်ႉလႅင်ႉလူင်ၽတ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆထႅမ်

95
Published on May 7, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.