လုၵ်းႁဵၼ်းလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ဢွၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၼ်ႈမႆႉလုမ်ႈၾႃႉ

109
Published on July 17, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.