မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁဵမ်းဝၢင်း တပ်ႉၵွင်ႈလူင် (ဢမျွၵ်ႈ) 352 ဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

61
Published on December 8, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.