မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

164
Published on February 10, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.