မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး SSWO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ

105
Published on July 17, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.