ပႃႊတီႊတႆး 2 ပႃႊတီႊလႄႈ RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်း

245
Published on July 11, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.