ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

597
Published on November 27, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.