ပၢင်ၵုမ် UNFC တေႇၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ (ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ)

4478
Published on September 28, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.