ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁု ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 1

223
Published on February 20, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.