ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ 53 ပီတဵမ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထၸိုင်ႈတႆး

3699
Published on November 29, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.