ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလူၺ်ႈၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်းယၢၼ်း

150
Published on May 10, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.