ပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးၵဝ်ႇပေႃႈၸဝ်ႈၵေးၸူးၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

446
Published on March 28, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.