ပီႈၼွင်ႉလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင်းမိူင်း လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈသွမ်းသၢၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ

73
Published on October 11, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.