ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးလွင်ႈတဵၼ်း “ပွႆးလွႆးၵရႃႇထူင်း”

15
Published on November 14, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.