တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၸၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း ထတ်းသၢင်လွင်ႈပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တွၼ်ႈ-1

231
Published on July 21, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.