တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးၼုတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၾိုၵ်းၾွၼ်ႉၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU

225
Published on August 13, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.