တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးသူႇရိင်ႇဢူး လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပီ 2017

237
Published on March 3, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.