တွင်ႈထၢမ် ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးထူး ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ် UNFC လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း တွၼ်ႈ 1

173
Published on April 11, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.