တွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈငဝ်းလၢႆးလႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈ 2

64
Published on November 14, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.