တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်တႃႉဢၢႆႈၺုၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ် UNFC လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း WNO

184
Published on April 13, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.