တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တွၼ်ႈ 2

251
Published on November 2, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.