တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်

257
Published on May 31, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.