တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်းငမ်းယဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ်

38
Published on November 27, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.