တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း လွင်ႈပၢင်ၵုမ် UPDJC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းထိ 30-31/10/2017 တွၼ်ႈ-1

64
Published on November 14, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.