တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈငဝ်းလၢႆးလႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈ 1

70
Published on November 8, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.