တွင်ႈထၢမ် ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇလုမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃမိူင်းတႆး လွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းလူတ်းယွမ်း

258
Published on June 27, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.