တွင်ႈထၢမ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသီႇႁၼႃႇတ ၵျွင်းပၢင်ႇ-လၢႆးၶႃႈ ဢၼ်လႆႈလူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်

237
Published on September 30, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.