တွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ NRPC တႅမ်းလိၵ်ႈမႃးတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ

523
Published on September 10, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.