တွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထၸိုင်ႈတႆး တွၼ်ႈ 2

994
Published on August 23, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.