တွင်ႇထၢမ် ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ “ၵုၼ်ႁဵင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁိုဝ်ပၼ်ၸူမ်တႂ်ႈၼမ်ႉ” တွၼ်ႈ 1

346
Published on November 10, 2016 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.