တူဝ်တႅၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ယိုၼ်ႈမွပ်ႈမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်း

86
Published on October 11, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.