တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶလယ 147 လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈၵွင်းမႆႉႁုင်း

85
Published on December 8, 2017 by SHAN
Category

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.