Recent Videos

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈတူၼ်ႈတီး

4 weeks ago 311 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/10/17၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/10/17

4 weeks ago 321 0

RCSS/SSA ဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မွပ်ႈပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း

1 month ago 30173 0

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢဝ်းသၢမ် – ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

1 month ago 644 0

ၾင်ႇလွႆတီႈၼူင်ႇႁုတ်ႉမတ်ႉၸိူၵ်ႈလဵၵ်းၶူဝ်ၽႅၼ် တႃႈသၢင်းၵူၼ်ႇတဵင်တၢင်း

1 month ago 532 0

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸဝ်ႈသင်ႇၶ၊ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ

1 month ago 552 0

ပၢင်လူင်းပၢင်ၾိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈမေႃသွၼ် တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး

1 month ago 301 0

ၽူႈၼမ်းငဝ်ႈသိုၵ်း 999 လႄႈလုၵ်ႈလၢင်း ၵၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈၶူဝ်းၶွင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး

1 month ago 401 0

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၼမ်ႉၶမ်း သၢၼ်မိုဝ်းမေႃယႃ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ

1 month ago 482 0

တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၵဵဝ်လူၺ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ

1 month ago 492 0