Recent Videos

ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

1 month ago 741 0

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိၸယ ဝတ်ႉဝေလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

1 month ago 521 0

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶိုၼ်ႈလွႆသွင်ထဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

1 month ago 552 0

ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁု ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 1

1 month ago 542 0

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၺႃးၶုတ်ႈၸၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

1 month ago 1261 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/02/14၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/02/14

1 month ago 1595 0

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

1 month ago 1084 0

ပိုတ်ႇၽၵ်းတူးမႂ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

1 month ago 976 0

ပၢင်ပွႆးၸုတ်ႇလူဝ် ၼႂ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း

1 month ago 742 0

ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈတွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ ဢွၼ်ႁူဝ်တၢင်ႇထီးၵွင်းမူး တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

1 month ago 751 0