Recent Videos

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/10/31၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/10/31

2 months ago 942 0

ၾႆးမႆႈတီႈႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပွႆႇတီႈပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်တူၼ်ႈတီး

3 months ago 13911 0

ပၢင်ၵႅဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၽွတ်ႈတင်ႈတဵမ် 29 ပီ တီႈတႃႈၵုင်ႈ၊ တူၼ်ႈတီးလႄႈမူႇၸေႊ

3 months ago 5941 0

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် တွၼ်ႈ 2

3 months ago 1181 0

ပၢင်ပိုတ်ႇၽူၺ်ႇ ပွႆးလိူၼ်သဵပ်းသွင် ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

3 months ago 771 0

တႆးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထိ 9

3 months ago 761 0

ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈယႄးတူၼ်ႈတီး ႁၢင်ႈႁႅင်းတႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾၢႆးမိၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း

3 months ago 651 0

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉပီႈၼွင်ႉတႆး လွင်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး တူၼ်ထိ 9

3 months ago 1241 0

တွင်ႈထၢမ် ၽဝ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်

3 months ago 1271 0

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်ၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဢွၵ်ႇဝႃႇ ႁွပ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇတဵၼ်းလဵပ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း

3 months ago 15142 0