Recent Videos

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၸုမ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုဝ်ႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း

4 weeks ago 471 0

ပၢင်တြႃးတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႂ်ႈၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

4 weeks ago 311 0

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုဝ်ႇၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး

4 weeks ago 291 0

တူဝ်တႅၼ်းမႄႈဝၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈဝၢၼ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

4 weeks ago 331 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/06/20၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/06/20

4 weeks ago 321 0

ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

1 month ago 602 0

ပၢင်လူႇတၢၼ်းသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

1 month ago 591 0

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ NLD ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွၼ်ႁူၺ်ႈၶဝ်ႈမိူင်း

1 month ago 491 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း လွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 (တွၼ်ႈ 3)

1 month ago 411 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း လွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 (တွၼ်ႈ 2)

1 month ago 411 0