Recent Videos

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း လွင်ႈပၢင်ၵုမ် UPDJC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းထိ 30-31/10/2017 တွၼ်ႈ-1

2 months ago 631 0

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇ

2 months ago 831 0

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးလွင်ႈတဵၼ်း “ပွႆးလွႆးၵရႃႇထူင်း”

2 months ago 791 0

တွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈငဝ်းလၢႆးလႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈ 2

2 months ago 641 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/11/07၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/11/07

2 months ago 19562 0

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်သုၼ်ႇလႆႈတီႈလိၼ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉလူႉတၢႆ

2 months ago 672 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈငဝ်းလၢႆးလႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈ 1

2 months ago 691 0

ၸုမ်း Shan State Off Road တၢင်တူဝ်မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး လႆႈသူးရၢင်းဝလ်းထိၼိုင်ႈ

2 months ago 17611 0

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထုင်ႉမၢဝ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း

2 months ago 921 0

ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး

2 months ago 961 0