Recent Videos

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

3 weeks ago 491 0

ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း

3 weeks ago 834 0

ႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး-တႆးတီႈၵဵင်းမႂ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ

3 weeks ago 441 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/05/02၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/05/02

3 weeks ago 522 0

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းသီႇပေႃႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်းဝႆႉ

4 weeks ago 1142 0

တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽူႈတၢင်တူဝ်တႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ

4 weeks ago 1213 0

ပၢင်ၵဵဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 53 ပီတဵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

1 month ago 1296 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/04/25၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/04/25

1 month ago 1082 0

ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းမိူင်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

1 month ago 1312 0

ၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

1 month ago 1302 0