Recent Videos

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်သုၼ်ႇလႆႈတီႈလိၼ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပေႃႉလူႉတၢႆ

2 weeks ago 232 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈငဝ်းလၢႆးလႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈ 1

2 weeks ago 231 0

ၸုမ်း Shan State Off Road တၢင်တူဝ်မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်ႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး လႆႈသူးရၢင်းဝလ်းထိၼိုင်ႈ

2 weeks ago 16841 0

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထုင်ႉမၢဝ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း

2 weeks ago 421 0

ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတူၼ်ႈတီး

2 weeks ago 341 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/10/31၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/10/31

2 weeks ago 442 0

ၾႆးမႆႈတီႈႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပွႆႇတီႈပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်တူၼ်ႈတီး

3 weeks ago 13391 0

ပၢင်ၵႅဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၽွတ်ႈတင်ႈတဵမ် 29 ပီ တီႈတႃႈၵုင်ႈ၊ တူၼ်ႈတီးလႄႈမူႇၸေႊ

3 weeks ago 5551 0

တွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် တွၼ်ႈ 2

3 weeks ago 441 0

ပၢင်ပိုတ်ႇၽူၺ်ႇ ပွႆးလိူၼ်သဵပ်းသွင် ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

3 weeks ago 401 0