Recent Videos

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း လွင်ႈ RCSS ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပၢင်လူင် (တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း)

2 weeks ago 321 0

တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယိုၼ်ႈယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး

2 weeks ago 501 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/08/29၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/08/29

3 weeks ago 12962 0

UWSA သိုၵ်းဝႃႉ တေတင်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ဝၢင်းၽႅၼ်သၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ဢၼ်လႆႈသိမ်းဢဝ်ဝႆႉ တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

3 weeks ago 942 0

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႊမႂ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈတၢႆလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၼႂ်းၶွၵ်ႈ

3 weeks ago 722 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၵၢၼ်မိူင်း တွၼ်ႈ-3

3 weeks ago 541 0

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတေႃႇသူႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်းထိုင်မိူင်းတႆးလႆႈလီငၢမ်း

3 weeks ago 551 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၵၢၼ်မိူင်း တွၼ်ႈ-2

3 weeks ago 491 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၵၢၼ်မိူင်း တွၼ်ႈ-1

3 weeks ago 341 0

တွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထၸိုင်ႈတႆး တွၼ်ႈ 2

4 weeks ago 9271 0