Recent Videos

ၼႂ်းဝၼ်းၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၼွၼ်းၽႄးၶွပ်ႈတဵမ် 55 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း တီႈႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

2 months ago 661 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/21/14၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/11/21

2 months ago 771 0

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ၶိုၼ်းမႄးၽႅၼ်ႁွႆႈၶိုၼ်း ၼ်ႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၼိုင်ႈၶမ်ႈ

2 months ago 22402 0

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

2 months ago 781 0

မူထိူၼ်ႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထုၺ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတၢႆ

2 months ago 932 0

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိတ်တႆး-ထႆး

2 months ago 13432 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တွၼ်ႈ-2

2 months ago 671 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/11/14၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/11/14

2 months ago 9102 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တွၼ်ႈ-1

2 months ago 601 0

ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ

2 months ago 671 0