Recent Videos

ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

4 days ago 341 0

ပၢင်လူႇတၢၼ်းသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇပႃႇမႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

4 days ago 241 0

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ NLD ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွၼ်ႁူၺ်ႈၶဝ်ႈမိူင်း

4 days ago 201 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း လွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 (တွၼ်ႈ 3)

4 days ago 161 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း လွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 (တွၼ်ႈ 2)

4 days ago 141 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးငိုၼ်း လွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 (တွၼ်ႈ 1)

4 days ago 131 0

ၼၢင်းယိင်း ဢႃႇယု 18 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ

4 days ago 341 0

ပၢင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

4 days ago 201 0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းလႃး ၵူတ်ႇထၢတ်းၶူဝ်းၶွင်မူတ်းဢႃႇယု

4 days ago 201 0

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢႆလၢႆတီႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇထိင်းသိမ်းသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

4 days ago 131 0