Recent Videos

မၢၵ်ႇၽိတ်ႉၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်း

21 hours ago 121 0

တွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး လွင်ႈလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈသၽႃး တႃႇထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း မၢႆမီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ တွၼ်ႈ 2

21 hours ago 111 0

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် Computer တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

21 hours ago 91 0

တွင်ႈထၢမ် ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး လွင်ႈလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈသၽႃး တႃႇထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းမၢႆမီႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ

21 hours ago 101 0

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆၵိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ

21 hours ago 71 0

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

21 hours ago 81 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/03/21၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/03/21

21 hours ago 91 0

ဝၼ်းမႄႈၼမ်ႉလူမ်ႈၾႃႉ တီႈၵုၼ်ႁဵင်

21 hours ago 102 0

ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်

21 hours ago 61 0

ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU သုတ်ႉၶၢႆႉဝၼ်း

21 hours ago 71 0