Recent Videos

RCSS/SSA ဢမ်ႇမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈတႃႇတၢင်ႇတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

1 day ago 151 0

ဝၼ်းႁႅၵ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈသွင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

1 day ago 161 0

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး၊ ၼမ်ႉၼွင်လႄႈၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်

1 day ago 91 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/05/23၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/05/23

1 day ago 91 0

RCSS/SSA တေဢမ်ႇတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

5 days ago 242 0

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 59 ပီ တီႈလွႆတႆးလႅင်း

5 days ago 283 0

ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈလိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပီၵွၼ်းငိုၼ်း

5 days ago 171 0

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးမူႇၸေႊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ်

5 days ago 231 0

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ပီႈၼၢင်းၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း တီႈမူႇၸေႊ လုတၢႆသွင်ၵေႃႉ

5 days ago 271 0

ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇ ၸုပ်ႈထိ(1) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး

5 days ago 181 0