Recent Videos

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/02/21၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/02/21

2 days ago 301 0

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းၼၢႆး ၸတ်းပၢင်တိူင်ႇၵဝ်ႇယွၼ်းသူး တႃႇႁႄႉၵင်ႈသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

3 days ago 322 0

ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

3 days ago 301 0

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိၸယ ဝတ်ႉဝေလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

3 days ago 291 0

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၶိုၼ်ႈလွႆသွင်ထဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

3 days ago 301 0

ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁု ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 1

3 days ago 261 0

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၺႃးၶုတ်ႈၸၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

1 week ago 861 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/02/14၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/02/14

1 week ago 985 0

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

2 weeks ago 774 0

ပိုတ်ႇၽၵ်းတူးမႂ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

2 weeks ago 634 0