Recent Videos

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တၵ်ႉယမ်ၶႂၼ်ငဝ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

2 months ago 207352 0

တၢင်းႁၢင်ႈလီလုၵ်ႈလိူၼ်ယႂ်ႇ Super Moon မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 3/12/2017

2 months ago 1292 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/12/05၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/12/05

2 months ago 1264 0

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶလယ 147 လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႈၵွင်းမႆႉႁုင်း

2 months ago 1746 0

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁဵမ်းဝၢင်း တပ်ႉၵွင်ႈလူင် (ဢမျွၵ်ႈ) 352 ဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

2 months ago 1072 0

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ 53 ပီတဵမ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထၸိုင်ႈတႆး

3 months ago 37752 0

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ဢွၼ်လၢတ်ႈဝႃႈၸဵင်လႄႈပီမႂ်ႇၸႂ်မႂ်ႇ

3 months ago 1344 0

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ၊ ၵူႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း၊ 2017/21/28၊ BNI/SHAN TV Program, 2017/11/28

3 months ago 1111 0

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

3 months ago 6574 0

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်းငမ်းယဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ်

3 months ago 1242 0